top of page

Beleidsverklaring inzake kwaliteits- en milieubeleid van BEST Trucks

De hoofddoelstelling van ons beleid is:

 

“Onze klanten optimaal en efficiënt voorzien van producten en diensten, welke voldoen aan hun verwachtingen, en de voortdurende verbetering daarvan”

 

Wij zetten ons bij BEST Trucks in om onze klanten volledig tevreden te stellen door aan de ene kant de verwachtingen van onze klanten goed te begrijpen en daaraan te voldoen, en aan de andere kant door een duidelijk begrip te hebben voor de eisen die hierdoor aan ons werk en aan diegenen waarmee wij moeten samenwerken, worden gesteld. Daarbij zetten we ons in om onze producten en diensten voortdurend te verbeteren om daardoor te blijven voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, de wettelijke regels en de voorschriften van de overheid. Onze klanten zijn onze maatstaf voor het bepalen van de kwaliteit.

 

De toegepaste werkwijzen dienen in overeenstemming te zijn met deze doelstelling en al onze medewerkers dienen zich hiervan bewust te zijn en zich eraan te houden.

 

In het kader van ons milieubeleid, staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan de wet- en regelgeving en de beheersing van milieu-risico’s.

  • Milieuzorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze onderneming en daarmee van iedereen in de organisatie.

  • Bij onze activiteiten, producten en diensten wordt een optimale balans tussen ecologische en economische belangen nagestreefd.

 

Ons beleid hierin is:

  • Het zodanig pro-actief aanpakken van milieu-effecten, dat voortijdig wordt voldaan aan relevante wettelijke milieu-eisen en convenanten.

  • Het continu voorkomen, beheersen en verbeteren van de milieubelasting, door beheersen van de energie-efficiency, beheersen van afvalstromen en het beheersen van en voorkomen van milieubedreigende stoffen in de grond en lucht, tijdens onze bedrijfsactiviteiten en bij geleverde producten en diensten.

  • Het vaststellen van milieudoelen en –maatregelen voor alle bedrijfsactiviteiten en geleverde producten en diensten.

 

De afdelingsmanagers en de kwaliteitsfunctionaris zien er namens de directie op toe, dat er doelmatige kwaliteits- en milieu verbeteringsacties met meetbare resultaten worden ontwikkeld en dat deze worden geïmplementeerd in het kader van dit kwaliteits- en milieubeleid.

 

Een goede basis voor het uitvoeren van bovenstaand beleid is het permanent voldoen aan de normen ISO 9001 en ISO 14001. Deze normen zijn in het DAF kwaliteitshandboek verwoord richting onze bedrijfsactiviteiten.

 

De in dit kader te ontwikkelen activiteiten worden volledig gesteund en door middel van vast agendapunt bij afdelingsvergaderingen gevolgd op gemaakte afspraken.

 

Vanzelfsprekend zal de werkgever zijn verplichtingen in deze vervullen.

 

 

Barendrecht, september 2021

 

R.C. Janssen

directeur       

bottom of page